Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van XXLPrintschop / LVT69 BVBA. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van XXLPrintschop / LVT69 BVBA. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. XXLPrintschop / LVT69 BVBA behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door XXLPrintschop / LVT69 BVBA erkend.

1.4 XXLPrintschop / LVT69 BVBA garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal XXLPrintschop / LVT69 BVBA bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van XXLPrintschop / LVT69 BVBA zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door XXLPrintschop / LVT69 BVBA geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Prijzen en betaling

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van bestelling tot uitvoering niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen meegedeeld op de website, catalogi, offertes zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site, catalogi, en andere publicaties zijn in EURO's en exclusief 21% BTW.

3.4 Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders schriftelijk afgesproken. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijk ingebrekestelling een interest van 12 % per jaar verschuldigd. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van € 50.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

Teruggave beleid voor verkoop aan consumenten( Kopen voor niet-beroepsmatig gebruik , personen zonder BTW nr. )

 De bedenktijd:

 Nadat een consument een bestelling geplaatst heeft elders dan binnen de bedrijfsgebouwen, beschikt hij over het recht om zich te bedenken, de aankoop te annuleren en zijn geld terug te krijgen. Deze bedenktijd bedraagt 14 kalenderdagen ( niet werkdagen ) vanaf de dag die volgt op de aankoop, of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 Kenmerken van het herroepingsrecht : 

 •  De consument hoeft geen reden op te geven
 • De consument kan geen boete opgelegd worden
 • De consument hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen
 • De consument moet zijn geld terug krijgen binnen de 30 dagen na het inroepen van het verzakingsrecht

 Uitzonderingen :

 De consument beschikt niet over het recht van de aankoop af te zien voor volgende artikelen :

 • Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd.
 • Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.
 • Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
 • Goederen te snel kunnen bederven of verouderen
 • Audio- en video-opnamen , software of andere artikels waarvan de verzegeling verbroken werd.
 • Dagbladen, tijdschriften en magazines

 Andere opmerkingen : 

 • Het product moet in de originele verpakking zitten en voorzien zijn van alle toebehoren die er bij zijn.
 •  Gesealde producten waarvan de seal is verbroken kunnen niet terug genomen worden .
 •  De producten die terug gestuurd worden moeten in originele staat zijn , dus zonder enige schade of gebruikers sporen. Dit zowel voor het product zelf als ook voor de verpakking van dit product.
 • Ongefranceerde zendingen worden niet aangenomen.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij XXLPrintschop / LVT69 bvba, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van XXLPrintschop / LVT69 bvba. XXLPrintschop / LVT69 BVBA houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 XXLPrintschop / LVT69 BVBA respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 XXLPrintschop / LVT69 BVBA maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 XXLPrintschop / LVT69 BVBA garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van XXLPrintschop / LVT69 BVBA komt overeen met de garantietermijn van de fabrikant. XXLPrintschop / LVT69 BVBA is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan XXLPrintschop / LVT69 bvba) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan XXLPrintschop / LVT69 bvba. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan XXLPrintschop / LVT69 BVBA schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door XXLPrintschop / LVT69 BVBA gegrond worden bevonden, zal XXLPrintschop / LVT69 BVBA naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van XXLPrintschop / LVT69 BVBA en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van XXLPrintschop / LVT69 bvba) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van XXLPrintschop / LVT69 BVBA gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van XXLPrintschop / LVT69 BVBA voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 XXLPrintschop / LVT69 BVBA is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien:

 • A) en zolang de afnemer jegens XXLPrintschop / LVT69 BVBA in gebreke is;
 • B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
 • C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van XXLPrintschop / LVT69 BVBA en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 • D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt XXLPrintschop / LVT69 BVBA zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden XXLPrintschop / LVT69 BVBA slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van XXLPrintschop / LVT69 BVBA gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 XXLPrintschop / LVT69 BVBA kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen XXLPrintschop / LVT69 BVBA en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door XXLPrintschop / LVT69 BVBA op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 XXLPrintschop / LVT69 BVBA behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van XXLPrintschop / LVT69 BVBA gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 XXLPrintschop / LVT69 BVBA is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van XXLPrintschop / LVT69 BVBA alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 XXLPrintschop / LVT69 BVBA behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is XXLPrintschop / LVT69 BVBA gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien XXLPrintschop / LVT69 BVBA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 XXLPrintschop / LVT69 BVBA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door XXLPrintschop / LVT69 BVBA aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij XXLPrintschop / LVT69 BVBA zolang de afnemer de vorderingen van XXLPrintschop / LVT69 BVBA uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van XXLPrintschop / LVT69 BVBA wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door XXLPrintschop / LVT69 BVBA geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan XXLPrintschop / LVT69 BVBA of een door XXLPrintschop / LVT69 BVBA aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin XXLPrintschop / LVT69 BVBA haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht XXLPrintschop / LVT69 BVBA zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan XXLPrintschop / LVT69 bvba.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen XXLPrintschop / LVT69 BVBA en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Antwerpen kennis, tenzij XXLPrintschop / LVT69 BVBA er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen. van XXLPrintschop / LVT69 bvba, maatschappelijke zetel gevestigd te Brecht

Versie geldig vanaf 01/08/2014